Skip to main content

Organisatie categorie: Hulpaanbod

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpyschiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zet zich in voor de beste jeugdhulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. De experts van het Kenniscentrum zijn behandelaars, onderzoekers, ouders en kinderen. Samen bundelen en vertalen zij betrouwbare kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie en maken deze praktisch toepasbaar. Het Kenniscentrum is een landelijke netwerkorganisatie georganiseerd in een vereniging met leden.

Grip op je dip

Ben je tussen de 16 en 25 jaar en zit je al een tijdje niet zo lekker in je vel? Heb je net iets te veel meegemaakt? Heb je last van sombere buien en geen zin om dingen te doen? Of betrap je jezelf steeds vaker op negatieve gedachten over jezelf of over de wereld om je heen? Je bent niet de enige!

Wil je leren wat je zelf kunt doen om je beter te voelen en weer lekkerder in je vel zitten? Wil je meer grip krijgen op jezelf, op je gevoel en op de dingen die om je heen gebeuren? Dan zit je bij ons goed!

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen is een specialistisch centrum voor de behandeling van mensen met een angst- of dwangstoornis, als onderdeel van de Topreferente Centra van Vincent van Gogh in Venray.

Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen is een derdelijnsvoorziening en werkt bovenregionaal. Wij bieden een intensieve cognitief gedragstherapeutische behandeling binnen een klinische setting, gevolgd door een poliklinische nazorg en de mogelijkheid tot second opinions. Binnen behandeling maken we naast de gebruikelijke vormen van therapie, ook gebruik van virtual reality, 360° camera, Karify, etc

Het Centrum beschikt over twee zorgpaden:

 • Zorgpad Klinisch-Intensief  beschikt over 6 à 8 bedden. Cliënten in dit Zorgpad verblijven 5 dagen per week bij ons. In de weekenden gaat iedereen naar huis. De behandelduur is 12 weken, met de mogelijkheid om deze te verlengen.
 • Zorgpad Klinisch-Ambulant  heeft de beschikking over 6 à 8 bedden. Er wordt gestart met een klinische fase van 5 dagen per week. Deze periode duurt 8 weken. Daarna volgt een intensieve behandeling in de thuissituatie. Ook deze periode duurt 8 weken. De 8 weken vervolgbehandeling bestaat uit 4 dagen videobegeleide thuisexposure en woensdag is een terugkomdag.

Na elk van deze zorgpaden is het mogelijk om, als vervolgbehandeling, deel te nemen aan de poliklinische eendaagse nazorg. Deze is bedoeld om het geleerde binnen behandeling vast te houden in de transfer naar thuis en om verdere generalisatie te bewerkstelligen.

Second opinions

Second opinions kunnen aangevraagd worden over alle angststoornissen en dwangstoornissen, inclusief morfodysfore stoornis (body dysmorfic disorder) bij ons Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen. Er werken meerdere specialisten, onder andere klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychiaters.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Het UMC Groningen werkt aan patiëntenzorg, het opleiden van artsen en wetenschappelijk onderzoek.

Verwijzing

Patiënten kunnen worden verwezen voor een second opinion of voor het (tijdelijk) overnemen van de behandeling. In beide gevallen wordt bij intake de diagnostiek heroverwogen en krijgen de patiënt en de behandelaar een advies.

Behandeling

Elke nieuwe behandeling start met een poliklinische beoordeling gevolgd door een advies, wat bij voorkeur in 1 dagdeel wordt gerealiseerd. Aanmeldingen voor de deeltijdbehandelingen verloopt idealiter via poliklinische route, maar soms ook rechtstreeks via de specifieke teams.

Behandelingen vinden in de eerste instantie plaats volgens de Multidisciplinaire Richtlijnen Depressie, Bipolaire Stoornissen en Angststoornissen. Vaak worden medicamenteuze vervolgstappen en psychologische behandeling gecombineerd. Dat kan klinisch, in deeltijdbehandeling of poliklinisch.

Terugvalpreventie

Bij alle programma′s wordt een nazorgprogramma gericht op recidiefpreventie geboden.
Wetenschappelijk onderzoek: Bij alle programma′s worden innovatieve behandelingen geëvalueerd door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Aanbod

Unipolaire depressie

Verwijzing voor topreferente (derdelijns/tertiaire) behandeling van depressie is geïndiceerd bij patiënten bij wie voorgaande behandelingen (medicatie, psychologische behandeling, etc.) onvoldoende effect hebben gehad. Wij proberen onze behandelingen zo veel mogelijk vanuit een niet-klinische situatie (poliklinische en deeltijdbehandeling) te laten plaatsvinden. Mocht opname nodig zijn (ook a.g.v. reisafstanden), dan is dat mogelijk in een kliniek die gespecialiseerd is in stemmingsstoornissen.

Lees meer

Winterdepressie

Bij de polikliniek Winterdepressie kunnen patiënten met een winterdepressie behandeld worden met lichttherapie. Een winterdepressie is een bijzondere stemmingsstoornis met een seizoengebonden patroon. Alle patiënten worden in het risicoseizoen nauwgezet gevolgd via wekelijks door hen in te vullen vragenlijsten. Indien mogelijk gebeurt dat via het internet.

Lees meer

Bipolaire stoornissen

De polikliniek Bipolaire Stoornissen verzorgt een hoogspecialistisch aanbod waarbij zowel tweedelijns- als derdelijnszorg wordt gecombineerd in een programma met een breed pakket aan zorg. Ook is er expertise op het gebied van therapieresistentie en/of comorbiditeit met angst of verslaving en chronotherapeutische interventies.

Lees meer

Angst- en dwangstoornissen

De topreferente (derdelijns/tertiaire) afdeling Angst en Dwang verzorgt poliklinische- en deeltijdbehandelingen en second opinions voor patiënten met een angst- en/of dwangstoornis die in een eerdere behandeling (medicamenteus en/of psychologisch) onvoldoende zijn hersteld.

Lees meer

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Het Trimbos-instituut ontwikkelt kennis over mentale gezondheid en middelengebruik en vertaalt deze naar bruikbare toepassingen. Hierbij is extra aandacht voor groepen kwetsbare mensen. Het Trimbos-instituut deelt en verspreidt deze kennis en adviseert over verbetering van de zorg. Angst, depressie en suïcidaliteit behoren tot de kernthema’s. Voorbeelden van wat we doen betreffen de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, het bevolkingsonderzoek NEMESIS-3 en de publieksinformatie van Mentaal Vitaal.

Kwaliteitsstandaarden

Het Centrum Kwaliteitsstandaarden van het Trimbos-instituut ontwikkelt voor verschillende opdrachtgevers kwaliteitsstandaarden, zoals richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules, waaronder: de zorgstandaard Angststoornissen, de zorgstandaard Depressie en dysthymie; de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Hierin werkt het Trimbos-instituut intensief samen met onder andere beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en NedKAD. Het Trimbos-instituut helpt organisaties bij het implementeren van kwaliteitsstandaarden.

NEMESIS-3

Het NEMESIS-onderzoek is een langlopend bevolkingsonderzoek onder volwassenen. Het hoofddoel van NEMESIS-3 is het actualiseren van cijfers over het vóórkomen, ontstaan, verloop en de gevolgen van veelvoorkomende psychische problemen in de algemene bevolking, zoals angst, dwang, trauma en depressie. Ook risico-indicatoren en gevolgen van psychische problemen worden onderzocht. De voorgaande NEMESIS-studies hanteerden een bovengrens van 64 jaar; in de nieuwe studie is dat 75 jaar, zodat we ook meer te weten komen over de psychische gezondheid van ouderen.

Mentaal Vitaal

Mentaal Vitaal biedt publieksinformatie over mentale gezondheid. Iedereen kan bij Mentaal Vitaal terecht voor betrouwbare informatie en adviezen gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap. De informatiewebsite Mentaalvitaal.nl geeft informatie en adviezen over: Hoe blijf ik lekker in mijn vel zitten (Mentaal fit); Hoe ga ik om met problemen (Problemen oplossen); Welke hulp en ondersteuning past bij mij (Psychische aandoeningen). Je kunt mailen, chatten of bellen voor informatie, advies en ondersteuning. Mentaal Vitaal is onderdeel van de afdeling Publieksinformatie van het Trimbos-instituut. Hieronder vallen ook de Roken InfolijnAlcohol InfolijnDrugs InfolijnGamen Infolijn, de Stoplijn en Helder Opvoeden.

Synaeda

Synaeda is gevestigd in heel Friesland en helpt op jaarbasis meer dan 11.000 mensen bij het herstellen van en omgaan met psychische problemen.

Kort als het kan, langer als het nodig is

Synaeda biedt op doelmatige wijze geestelijke gezondheidszorg. Bij ons worden er niet direct tientallen sessies gepland; we behandelen kort als het kan en langer als dat nodig is. Dit noemen we doelmatig behandelen. We zijn gericht op herstel door beweging. Beweging in denken, voelen en ook door beweging met het lijf. Ons streven is om mensen zo goed en vlot mogelijk weer mee te laten draaien in de maatschappij. Door onze werkwijze kunnen we bij Synaeda veel mensen behandelen. Hiermee dragen we zorg voor de patiënt in de spreekkamer, maar ook voor de patiënt die wacht op onze behandeling.

Beweging is vooruitgang

Synaeda biedt traditionele behandelvormen zoals cognitieve gedragstherapie, maar ook nieuwere behandelmethoden als rTMS. Bij rTMS wordt de frontaalkwab in de hersenen met een magnetische spoel gestimuleerd. Dit helpt bij depressie en klachten passend bij een dwangstoornis. Bij al onze behandelingen zijn we gericht op beweging. Beweging staat voor verandering; we richten ons op wat wel werkt. Hierin houden we de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Op dit moment brengen we beweging ook letterlijk in de praktijk, op veel Synaeda-locaties bieden we activerende groepsbehandelingen zoals runningtherapie. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor therapieën als schematherapie, EMDR, systeemtherapie en vaktherapieën als psychomotore en beeldende therapie.

Hulp voor (top)sporters

Voor (top)sporters met klachten rond depressie, angst, trauma en dwang heeft Synaeda een speciale sport-locatie op Papendal.

Radboud UMC

De Psychiatrische Universiteitskliniek van het Radboud UMC is een psychiatrische afdeling van een academisch ziekenhuis, die zich onder meer richt op de diagnostiek en behandeling bij patiënten met complexe en therapieresistente stemmingsstoornissen.

Binnen onze afdeling bestaat er specifieke deskundigheid op het gebied van comorbiditeit bij depressie (somatische aandoeningen, psychotische verschijnselen, ontwikkelingsstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen).

Biologische behandelingen die worden toegepast zijn psychofarmacologische behandeling waaronder instelling op MAO-remmers, intranasale esketamine, Elektro-Convulsie Therapie (ECT) en repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) in onderzoeksverband. Op indicatie wordt ook farmacogenetisch onderzoek toegepast.

Toegepaste psychotherapeutische behandelvormen zijn: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en non-verbale therapieën: creatieve therapie en psychomotorische therapie.

Onderzoek

Op de afdeling wordt onderzoek verricht naar uiteenlopende aspecten van de stemmingsstoornissen: de genetica, de psychopathologie, de neuropsychologie, de farmacologische en psychotherapeutische behandeling, de elektroconvulsie (ECT) behandeling en rTMS (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) behandeling, het beloop van depressie, de recidivering van depressie, de behandeling van depressie met esketamine neusspray, en het patiëntenperspectief op depressie. Een en ander vindt plaats in nauwe samenwerking met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

Aanmelden

Patiënten kunnen worden aangemeld voor een diagnostische second opinion en voor indicatiestelling of uitvoeren van biologische en niet biologische behandeling.

Voor overleg en aanmelding kun je contact opnemen met de aanmeldcoördinator van de afdeling psychiatrie: tel: 024-8187160.

PsyQ: Afdeling Depressie Ambulant

De afdeling depressie ambulant, team therapieresistente depressie richt zich op volwassenen en ouderen met complexe en/of zeldzame aandoening(en), die onvoldoende baat hadden of naar verwachting zullen hebben bij een behandeling conform de professionele standaard in de specialistische ggz en naar verwachting wel zullen profiteren van hoogspecialistische zorg.

Aanbod

Het aanbod van de afdeling omvat naast 3e generatie psychotherapie (CBASP, SFT en ACT), en intensievere activatie, een gespecialiseerde rTMS, Lithium, MAO en Esketamine poli. In samenwerking met de depressiekliniek wordt off label Esketamine voorgeschreven. De nazorgvoorzieningen zijn gericht op rehabilitatie.

Contra-indicatie: Primaire diagnose anders dan een depressie (co-behandelingen zijn wel mogelijk). Zwakbegaafdheid. Zodanig misbruik van middelen dat die een behandeling van de depressie onmogelijk maken.

Behandelsetting

• Poliklinisch bij afdeling Depressie Ambulant van PsyQ
• Klinisch bij de Depressiekliniek van PsyQ

Diagnostiek en Advies

• Consultatie en advies
• Second opinions
• Collegiaal overleg
• Multidisciplinaire diagnostiek

Het evalueren van stagnerende behandelingen in de SGGZ;
Beoordeling verdere behandelmogelijkheden complexe en/of zeldzame aandoening(en), die onvoldoende baat hadden bij een behandeling in de SGGZ;
Beoordeling aanvullende behandelmogelijkheden voor EPA-patiënten met een nevendiagnose depressie;
Beoordeling en/of behandeling van patiënten die onvoldoende resultaat hadden op de gebruikelijke behandeling met een SSRI, gevolgd door een SNRI, en daaropvolgend combinaties van psychofarmaca.

Innovatieve behandelingen binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek

 • Gepersonaliseerde behandelingen op basis ENIGMA studie PsyQ;
 • Voor wie werken rTMS behandelingen het best (studie in opzetfase);
 • Wie heeft het meeste baat bij CBASP en wie bij SFT (studie gestart);
 • Orale Esketamine versus ECT is samenwerking UMCG.

PsyQ: Academisch Angstcentrum

Het Academisch Angstcentrum (AAC) is een expertisecentrum in samenwerking met de Universiteit Maastricht en Mondriaan sinds 1979, met als taak gespecialiseerde zorg, onderzoek en kennisbevordering op het gebied van angst, dwang en trauma. Het AAC maakt deel uit van het PsyQ-netwerk.

Diagnostiek en behandeling

Bij de intake is behalve een psycholoog of een verpleegkundig specialist altijd een psychiater betrokken die de patiënt persoonlijk ziet. Er wordt naast de standaard diagnostiek gebruikgemaakt van een gestructureerd interview (MINI) en van klinimetrie (gevalideerde vragenlijsten). Bij vermoeden van paniekstoornis wordt gebruikgemaakt van een diagnostische CO2 challenge. Het geheel van de resultaten wordt besproken in een multidisciplinair overleg.
Behalve het behandelaanbod beschreven in de richtlijnen biedt het AAC een aantal bijzondere interventies:

 • Intensieve exposure in vivo
 • Interoceptieve exposure met CO2
 • Imaginaire exposure
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Medicamenteuze therapie met inbegrip van augmentatiestrategieën
 • Deep Brain Stimulation (DBS) voor therapieresistente obsessieve compulsieve stoornis (OCD) in samenwerking met het Maastricht University Medical Center, waarbij de indicatiestelling steeds via het Academisch Angstcentrum loopt.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) voor ticstoornissen.

Second opinions

Het Academisch Angstcentrum geeft second opinions voor angst, dwang en traumaklachten: aanmelden kan per telefoon (088 5069260) of per mail aan angst@maastricht.psyq.nl

Behandelsetting

 • Polikliniek
 • Online behandeling

Pro Persona Expertisecentrum Depressie

Het Pro Persona Expertisecentrum Depressie richt zich op de diagnostiek en behandeling van chronische, therapieresistente depressie (inclusief de bipolaire depressie). Nieuwe behandelmogelijkheden betreffen de toevoeging van verschillende interventies aan de behandeling. Hierin wordt samengewerkt met de Radboud Universiteit en de afdeling psychiatrie van het UMC St Radboud en andere academische centra.

Het Expertisecentrum beschikt over poliklinische, dagklinische en klinische behandelmogelijkheden. Het Expertisecentrum heeft het TOPGGz-keurmerk.

Onderzoek

Momenteel lopen er onderzoeken waarin de volgende interventies worden onderzocht op werkzaamheid:

 • rTMS (repeterende transcraniële magnetische stimulatie), ook voor bipolaire depressie
 • Ketamine
 • MBCT (mindfulness) bij uni- en bipolaire stemmingsstoornissen
 • Schematherapie
 • Sporten
 • Daarnaast is samen met de Depressie Vereniging een platform voor peer support ontwikkeld: Depressie Connect.

Second opinion

Second opinions voor unipolaire depressies worden gedaan door prof. dr. Jan Spijker en collega-psychiaters en klinisch psychologen.

Second opinions voor bipolaire depressie worden gedaan door drs. Marc  Lochmann van Bennekom en collega-psychiaters en klinisch psychologen.

Aanvragen kunnen worden gedaan via e-mail: verwijzing.expertisecentrum.depressie@propersona.nl