Skip to main content

Organisatie categorie: Hulpaanbod

GGZ Delfland

GGZ Delfland helpt jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden. Hun wensen en behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. Samen bekijken we wat de beste behandeling is.

Wat bieden wij?

Ons brede behandelaanbod is ondergebracht in zorgprogramma’s gericht op diverse stoornissen, waaronder angst en depressie. We leveren basis- en specialistische geestelijke gezondheidszorg, individuele begeleiding, groepstherapie en praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg voor huisartsen. Cliënten kunnen bij ons terecht voor (onder andere) hulp op afspraak, dagbesteding, preventie en re-integratie, maar ook voor acute noodhulp, opvang en behandeling in onze klinieken.

Zorgprogramma’s

Bij de totstandkoming van de zorgprogramma’s en de zorgpaden voor angst- en stemmingsstoornissen zijn de multidisciplinaire richtlijnen, te vinden onder ggzrichtlijnen.nl, als uitgangspunt genomen. Voor jeugd vormt de informatie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC KJP) de basis.

De zorgprogramma’s en de zorgpaden zijn opgebouwd vanuit de wetenschap dat het behandelaanbod is opgesplitst in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Zo is er een aansluitende keten van zorg. Het zorgprogramma beschrijft het totaalaanbod van behandelmodules, die voor patiënten binnen de SGGZ beschikbaar zijn. Vervolgens worden deze modules vertaald in routes (zorgpaden), waarin de behandeling van patiënten met een bepaalde zorgzwaarte (kort, middel of intensief) wordt beschreven.

E-health en Virtual Reality

Naast de reguliere behandelmodules past GGZ Delfland zowel voor angst- als stemmingsstoornissen e-health behandeling toe. De behandeling bestaat uit gesprekken en oefeningen/opdrachten via internet. GGZ Delfland werkt hiertoe samen met andere instellingen onder de naam Gx en maakt gebruik van het platform van Minddistrict.

GGZ Delfland is ook voortrekker op het gebied van behandeling met Virtual Reality. Deze behandelmethode, met behulp van computeranimatie in een 3D omgeving, is in ontwikkeling maar laat veelbelovende resultaten zien ten aanzien van angstklachten (i.h.b. sociale angst bij diverse stoornissen).

GGZ Centraal

De poliklinieken van GGZ Centraal, met name op de locaties Amersfoort, Hilversum en Harderwijk/Ermelo bieden specialistische zorg voor zowel volwassenen als ouderen (60+) in de  behandeling van patiënten met een depressieve stoornis en de veelal daarbij voorkomende comorbiditeit.

Behandeling

Naast reguliere poliklinische (groeps)behandeling met Cognitieve Gedragstherapie (CGT), verschillende andere vormen van psychotherapie, Positieve Gezondheid en farmacotherapie, bestaat er op sommige locaties ook de mogelijkheid tot geïntensiveerde behandeling (deeltijdbehandeling, dagbehandeling) of tot het volgen van  Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT, ter voorkoming van een volgende depressieve episode). Tevens is er de mogelijkheid tot behandeling middels repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS),  electroconvulsietherapie (ECT) en ketamine. Ook bieden wij individuele behandeling met eHealth-ondersteuning op maat in onze gespecialiseerde poli GGZ HulpOnline (GHO).

Onderzoek

Vooral op de afdelingen Ouderenpsychiatrie in Hilversum en Ermelo vinden ook behandelingen plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met depressieve klachten te verbeteren. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar rTMS als behandeling voor depressieve klachten op de locaties Almere en Ermelo.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij mensen met complexe en/of chronische depressieve klachten uit de regio’s van onze organisatie. Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts.

Ook ten aanzien van euthanasieverzoeken, waarbij het ondraaglijk lijden vooral door depressieve klachten wordt veroorzaakt en waarvan de behandelaar of huisarts denkt dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn, bieden wij second opinions (Hilversum, Harderwijk, Amersfoort en Flevoland)

Contactpersonen

Mevrouw Dr. D. Rhebergen (Hilversum), de heer J. Hollestelle (Ermelo) (beiden ouderenpsychiater, onderzoek), de heer R. van der Zwaard (psychiater, polikliniek Volwassenen, Harderwijk) mevrouw E. van Vlijmen (psychiater, polikliniek Volwassenen, Amersfoort), mevrouw J. de Lange (psychiater crisisdienst/IHT, Almere).

Depressie Vereniging

De Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.

Missie

De Depressie Vereniging streeft een samenleving na, waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om (uiteindelijk weer) te kunnen participeren in de samenleving.

Wij geloven in:

• eigen regie waar mogelijk; eigen kracht en kwaliteiten;
• reguliere, alternatieve én innovatieve behandelmogelijkheden met een persoonlijke benadering;
• het terugbrengen van de afhankelijkheid van medicatie door betere begeleiding en het bieden van alternatieven;
• het belang van lotgenotencontact en positieve relaties;
• een gezonde leefstijl met goede voeding en zingeving;
• één centrale plaats op het internet voor informatie en het delen van ervaringen.

Informatie – ervaringsverhalen

Wil je informatie over depressie, wat je er zelf aan kan doen en wat de behandelmogelijkheden zijn? Kijk dan op www.depressievereniging.nl. Daar vind je ook ervaringen van lotgenoten. Deze kunnen herkenning bieden en jou daarmee tot steun zijn.

Supportgroepen

Mensen met een depressie hebben baat bij regelmatig contact met anderen, die vergelijkbare klachten hebben. De Depressie Vereniging biedt een landelijk netwerk van supportgroepen. Het aantal groepen neemt toe. Je kan jezelf hiervoor aanmelden via de website. Kijk hier voor meer informatie over de supportgroepen en een overzicht!

Onderzoek

De Depressie Vereniging vindt wetenschappelijk onderzoek heel belangrijk omdat de kennis over (het ontstaan van) depressie nog steeds beperkt is. Ook vinden zij het nodig dat – nieuwe – behandelmethoden onderzocht worden, zeker voor mensen die een ‘chronische’ of ‘therapieresistente’ depressie hebben. Zij willen dat bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek te allen tijde het perspectief van de patiënt betrokken wordt. De Depressie Vereniging levert onderzoeksvrijwilligers die ervoor zorg dragen dat de mening van de patiënt gehoord wordt en waarmee rekening wordt gehouden bij de opzet van het onderzoek.

Lid worden? Helpen?

Wil je de Depressie Vereniging ondersteunen in hun werk? Word dan lid, voor €25 per jaar.
Of word vrijwilliger, schenk of doneer!

ADF Stichting

De ADF stichting is een landelijke patiëntenvereniging van en voor mensen met angst- of dwangstoornissen. Angstklachten gaan soms gepaard met depressie. Vandaar dat de patiëntenvereniging ook aan deze groep mensen adviseert.

De patiëntenvereniging geeft voorlichting aan mensen met angst- of dwangklachten, familie of vrienden, huisartsen en hulpverleners.

Informatie en advies

De medewerkers van de ADF stichting, getrainde ervaringsdeskundigen, zijn telefonisch bereikbaar en geven dagelijks persoonlijk advies, afgestemd op de situatie van de beller.

Iedere werkdag van 09.00 uur t/m 13.30 uur is de telefonische helpdesk bereikbaar.

0343 – 753 009

Voor een persoonlijk gesprek met een ervaringsdeskundige (maandagmiddag na 13.30 uur) is het mogelijk een afspraak te maken via info@adfstichting.nl. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Behandelingsmogelijkheden

De ADF stichting zet zich in om goede behandelingsmogelijkheden voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk te maken. Er is een samenwerkingsverband met geregistreerde therapeuten die werken op verschillende plaatsen in Nederland en veel ervaring hebben met behandeling van angst- en dwangstoornissen. De patiëntenvereniging werkt ook samen met angst(poli)klinieken, over heel Nederland verspreid.

De ADF stichting organiseert allerlei activiteiten waaronder lotgenotencontacten, zelfhulpbijeenkomsten en cursussen.

Altrecht

Het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA) is een topklinische afdeling voor diagnostiek en behandeling van complexe en recidiverende angst-, dwang- en traumagerelateerde stoornissen. Daarnaast voert het centrum second opinions uit en richt het zich op wetenschappelijk onderzoek.

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling worden evidence based en volgens de richtlijnen uitgevoerd. Het AAA kent de volgende mogelijkheden:

  • Diagnostiek en advisering bij complexe problematiek en vastgelopen behandelingen
  • Ambulante Cognitieve Gedragstherapie (CGT), meestal tweemaal per week, voor de verschillende angst- en dwangstoornissen en specialistische medicamenteuze behandeling
  • Verschillende vormen van behandelingen voor PTSS (o.a. EMDR, Imaginaire Exposure) veelal tweemaal per week
  • Kortdurende intensieve behandelingen voor PTSS (IAT) en OCS of paniekstoornis (KEI)
  • Behandelgroep voor angst- en dwangstoornissen
  • Mogelijkheid voor begeleide exposure en thuisbehandeling (samen met ketenpartners)
  • Experimentele behandelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Second opinions

Men kan bij ons terecht voor second opinions, consult- en  behandelvragen, ook van buiten onze regio.

Accare

Accare Child Study Center wil dat de zorg voor de jeugd steeds beter wordt. Als universitair centrum hebben ze de maatschappelijke opdracht om de zorg voor de jeugd verder te ontwikkelen en meer kennis te vergaren over de oorzaken en achtergronden van psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Scholing en wetenschappelijk onderzoek zijn de pijlers van het Accare Child Study Center.

OCDnet

OCDnet wil kennis over OCD en gerelateerde aandoeningen beter toegankelijk maken, herkenning en kwaliteit van de behandeling van deze aandoeningen bevorderen en patiënten, betrokkenen, professionals en onderzoekers verbinden.

KOPPsupport

Als je opgroeit met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen heb je vaak weinig tijd om bij jezelf stil te staan. Door deze thuissituatie ben je doorgaans erg zelfstandig. Je hebt geleerd om je ook in moeilijke situaties staande te houden. Toch kan het ook jou wel eens teveel worden.

Op de website van KOPPsupport heb je de mogelijkheid om te mailen met een deskundige of deel te nemen aan een online groepscursus. Ook vind je informatie over wat het precies betekent als je vader of moeder psychische en/of verslavingsproblemen heeft en wat hiervan de gevolgen voor jou kunnen zijn. Je vindt hier bijvoorbeeld uitleg over welke gevoelens dit bij jou kan oproepen, informatie over waar je als jongere hulp kunt vinden als het even teveel wordt en uitleg over verschillende psychische en verslavingsproblemen.

PratenOnline

PratenOnline.nl is een website voor jongeren tussen de 12-24 jaar, die zich down of gespannen voelen. Herken jij je hierin? Je kunt bij ons je gevoel testen en chatten met één van onze professionals. Of misschien ken jij wel mensen in je omgeving van wie jij denkt dat zij iets aan onze site kunnen hebben? Attendeer hen dan gerust op ons. Ook kun je hier informatie vinden over wie of wat zou kunnen helpen en nuttige links naar andere sites.

Stichting Emetofobie

Het doel van deze stichting is, naast algemene belangenbehartiging en het bieden van lotgenotencontact, om meer bekendheid te geven aan de overgeeffobie. We willen graag dat de fobie eerder herkend wordt door huisartsen en therapeuten, en beter behandeld wordt.

In de praktijk merken wij dat dit te vaak een eenzijdige benadering is, omdat de overgeeffobie vaak zoveel raakvlakken met andere stoornissen zoals agorafobie en/of paniekaanvallen, een dwangstoornis (smetvrees), een eetstoornis en hypochondrie heeft.