Skip to main content

Archieven: Onderzoeken

Korte Metten Met Angst

Heeft u last van angst-, dwang- of traumaklachten en zoekt u hiervoor een GGZ-behandeling? Doe dan mee aan het Korte Metten Met Angst (KOMMA) onderzoek!

Achtergrond

Eén op de 10 mensen lijdt aan een angst-gerelateerde stoornis: paniek, pleinvrees, sociale angst, piekeren, dwang, trauma of ziektevrees. Het effect op iemands kwaliteit van leven is enorm. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de behandeling die voor angst-gerelateerde stoornissen geadviseerd wordt. Normaal gesproken hebben mensen die CGT krijgen wekelijks een sessie. De behandeling duurt zo ongeveer een half jaar, terwijl mensen zo snel mogelijk hun leven willen oppakken. Daarom is er een nieuwe aanpak: kortdurende-intensieve CGT (KI-CGT), die binnen de GGZ steeds meer gebruikt wordt. Bij KI-CGT krijg je in een korte tijd veel sessies, zodat je sneller vooruitgang kunt boeken.

Doel van het onderzoek

We weten dat KI-CGT even goed werkt als wekelijkse CGT. Mensen lijken bovendien sneller op te knappen van hun angstklachten. We weten nog niet voor wie dit de beste behandelvorm is, of de angst wegblijft als de behandeling is afgelopen en of de behandelvorm betaalbaar is. Deze vragen willen we met behulp van het KOMMA onderzoek beantwoorden.

Wat houdt deelname in?

Deelnemers aan ons onderzoek krijgen 20 sessies CGT. De helft krijgt wekelijkse sessies verspreid over 20 weken. De andere helft krijgt KI-CGT, met 16 sessies in de eerste twee weken (4 dagdelen) en nog 4 losse sessies binnen 3 maanden.

Voor, tijdens en na de behandeling vragen we de deelnemers om vragenlijsten in te vullen en enkele interviews te doen. De interviews en vragenlijsten worden online afgenomen over een periode van 13 maanden.

Deelnemende instellingen

De behandelingen in het kader van het KOMMA onderzoek zullen plaatsvinden bij Altrecht (Utrecht), GGz Centraal (Hilversum) en 4 vestigingen van GGZ inGeest (Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp).

Voor meer informatie: www.kommastudie.nl
Of mail je vraag naar : komma@amsterdamumc.nl

Betere nachten, betere dagen

Slaapt u slecht? Én wacht u op een GGZ-behandeling voor angst, trauma of dwang in de basisGGZ, de specialistische GGZ of een vrijgevestigd behandelaar?

Doe dan mee aan het “Betere nachten, betere dagen?” onderzoek!

Doel van het onderzoek

We weten dat goed slapen helpt bij het verwerken van emoties. Maar veel mensen met klachten van stress, angst, somberheid of dwang slapen juist slecht. Het Nederlands Herseninstituut en Amsterdam UMC, locatie VUmc zoeken deelnemers voor een onderzoek naar een online behandelmodule voor slapeloosheid bij mensen met slaapproblemen. Er wordt onderzocht of deze module leidt tot beter slapen. Ook kijken we of de slaapmodule ervoor zorgt dat klachten van angst, dwang, spanning en negatieve emoties afnemen én de vervolgbehandeling voor deze klachten beter aanslaat. Oftewel: herstellen uw psychische klachten sneller als u beter slaapt?

Wat houdt deelname in?

Heeft u interesse? Vul dan vrijblijvend een vragenlijst in op www.slaapregister.nl/beter.  Komt u in aanmerking, dan nodigen we u uit voor een belafspraak. Tijdens die afspraak beantwoorden we uw eventuele vragen en brengen wij uw klachten in kaart. Daarna bekijken we samen of u wilt en kunt deelnemen.

De helft van de deelnemers krijgt de slaapmodule aangeboden en de andere helft niet. Er wordt geloot om te bepalen wie de slaapmodule zal volgen. Deze duurt 6 weken en bestaat uit 5 online lessen en het dagelijks invullen van een slaapdagboek. U wordt hierbij via internet door een professional begeleid. Overige deelnemers kunnen aan het einde van de studie alsnog de online slaapmodule volgen.

Tijdens het onderzoek vragen we op drie meetmomenten hoe het met u gaat. Dit doen we voor de start van de slaapmodule, na 2 maanden en na 8 maanden. U vult dan vragenlijsten in, u houdt een week lang een slaapdagboek bij (1-2 minuten per dag) en als u wilt dan vragen we u om 4 nachten met een hoofdband te slapen zodat we uw hersenactiviteit kunnen meten (dit is niet verplicht).

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via info@slaapregister.nl.

RE-PAIR: interventies voor jongeren met depressieve klachten

De puberteit is voor jongeren een belangrijke ontwikkelingsfase. Er verandert veel, zowel lichamelijk als emotioneel. Jongeren krijgen een groeispurt, hun hersenen ontwikkelen zich, ze gaan zich anders voelen en gedragen, ze ontwikkelen steeds meer een eigen identiteit, brengen meer tijd door met vrienden en de relatie met hun ouders verandert. Al deze veranderingen staan in het teken van het zelfstandiger worden.

De puberteit is ook een periode waarin depressie onder jongeren steeds vaker voorkomt. Er is tot op heden weinig bekend over hoe de depressie van jongeren van invloed is op de gezinsdynamiek en de ouder-kind relatie en andersom, hoe het ouder-kind contact van invloed is op de ontwikkeling van een depressie bij jongeren. Het is daarom van belang de relatie tussen ouder-kind interacties en de ontwikkeling van somberheid en depressieve klachten bij jongeren te onderzoeken. De bevindingen van dit onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe interventie voor jongeren met depressieve klachten en hun ouders, gericht op het verbeteren van ouder-kind interacties.

Over het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deelname, zal het onderzoeksteam jou eerst uitgebreide informatie over het onderzoek opsturen. Vervolgens zullen zij jou en jouw kind telefonisch een korte toelichting geven op het onderzoek en enkele vragen stellen om te beoordelen of je mee kan doen aan dit onderzoek. Als uit de telefonische screening naar voren komt dat jouw kind mogelijk een depressieve of dysthyme stoornis heeft, wordt jouw kind uitgenodigd voor een aanvullend diagnostisch interview (dit interview leidt niet tot een klinische diagnose, maar wordt enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden). Als uit dit interview blijkt dat er sprake is van een depressieve of dysthyme stoornis dan wordt er een afspraak ingepland voor de onderzoeksdag en zullen de andere onderdelen van het onderzoek doorlopen worden.

Deelnemen aan het onderzoek

Om deel te kunnen nemen moeten jij en jouw kind voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het voornaamste criterium is dat de onderzoekers op zoek zijn naar jongeren met somberheids/depressieve klachten die niet in behandeling zijn, op de wachtlijst voor behandeling staan, of nog in de beginfase van hun behandeltraject zitten. Iedere jongere tussen de 11 en 17 jaar oud kan deelnemen, als hij/zij in ieder geval bij één van de ouders/verzorgers in huis woont. Daarnaast moet minimaal één van de ouders/verzorgers bereid zijn om ook deel te nemen aan het RE-PAIR onderzoek. Deelname kan niet plaatsvinden als er naast de depressieve klachten ook bepaalde andere problemen spelen (psychoses, verslavingen, een autismespectrumstoornis en zwakbegaafdheid). Om aan het onderzoek mee te kunnen doen is het daarnaast belangrijk dat zowel de jongere als de ouder(s)/verzorger(s) een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben.

Over het onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden. Via deze link vind je een overzicht van het team.

Contact & website

Voor meer informatie kun je de website van het onderzoek raadplegen.

 

HANDS-ON! voor angst en dwang

In HANDS-ON! wordt onderzocht of een korte, intensieve behandeling kan helpen om hardnekkige angst- of dwangklachten te verminderen. Ook willen onderzoekers weten hoe deze behandeling bevalt en hoe ze deze verder kunnen verbeteren. HANDS ON! staat voor ‘Alle hens aan dek!’. In deze behandeling bundelen jongeren, ouders en therapeuten hun krachten.

Over het onderzoek

Bij een angst- of dwangstoornis is cognitieve gedragstherapie aanbevolen als eerste stap in de behandeling. Meestal bestaat deze behandeling uit wekelijkse afspraken met de therapeut op de polikliniek. Vaak helpt dat, maar soms is het niet voldoende. Daarom biedt Accare een korte, intensieve behandeling aan, waarbij behandelaren gedurende enkele weken dagelijks bij jou thuis komen om daar samen te oefenen. Om te weten hoe goed deze behandeling werkt en hoe deze wordt ervaren door alle betrokkenen, voeren zij dit onderzoek uit. Met de resultaten willen zij de behandeling verder verbeteren.

Deelnemen aan het onderzoek

Wie kan deelnemen?

  • Jongeren van 10 tot en met 18 jaar

  • Die last hebben van angst- of dwangklachten

  • Bij wie eerdere behandeling hiervoor niet goed genoeg heeft geholpen

Hoe ziet het onderzoek eruit?

De behandeling HANDS ON! duurt 9 weken en bestaat uit drie fases: de voorbereidingsfase (3 weken), de intensieve fase (4 weken), en de vervolgfase (2 weken) waarin je meer zelfstandig verder gaat met de stappen die al zijn gezet. Hierna volgt een periode van 4 weken waarin je wordt aangemoedigd om zelf, met steun van je ouders (en school), aan de slag te gaan met wat jullie hebben geleerd.

Als je besluit om mee te doen aan het onderzoek zal de behandeling niet meteen beginnen. Dat duurt tussen de 2,5 en 4 weken. Hoe lang precies, wordt door loting bepaald. In deze weken meten onderzoekers al wel hoe het met je gaat. Dit is nodig om te kunnen onderzoeken hoe goed de behandeling werkt. Alles bij elkaar duurt het onderzoek 15 tot 17 weken.

Tijdens het onderzoek wordt je op verschillende momenten gevraagd om vragen te beantwoorden via vragenlijsten en interviews. In totaal vier keer over een periode van 15 tot 17 weken. Dit gebeurt tijdens de start van het onderzoek, voorafgaand en na afloop van de behandeling, en vier weken na de behandeling. Vooraf stel je samen met de therapeut drie doelen vast die je wil bereiken met de behandeling. Iedere dag vul je via een app in hoe het met deze doelen gaat. Tenslotte worden jij, je ouders (en de school) middels een interview gevraagd hoe jullie HANDS ON! hebben ervaren. Deelnemers krijgen een kleine financiële vergoeding voor deelname aan het onderzoek.

De onderzoekers

Colin Ganzevoort is promovendus op dit onderzoek bij Accare en bij de Rijksuniversiteit Groningen. Lidewij Wolters (Accare) en Maaike Nauta (Accare en de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen) zijn ook betrokken bij dit onderzoek.
Leonieke Vet is Klinisch Psycholoog en projectadviseur.

Voor meer informatie kun je mailen naar c.ganzevoort@accare.nl of bellen met Colin Ganzevoort (06 – ‭59 87 50 25‬) – of meld je aan via de weblink.‬ Verwijzers binnen en buiten Accare kunnen contact opnemen met Lidewij Wolters, GZ-psycholoog (l.wolters@accare.nl).‬‬‬‬‬

Website over het onderzoek.

SPACE onderzoek: Ondersteunend ouderschap bij kinderen met een dwangstoornis (OCS)

SPACE staat voor Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. Deze behandelmethodiek is bedoelt voor ouders van kinderen en jongeren met angst- en dwangklachten. SPACE gaat uit van werken naar ondersteunend ouderschap, om via ouders kinderen te behandelen.

Over het onderzoek

Achtergrond

In 95% van gezinnen met een kind met angst of dwang komt gezinsaanpassing voor. Gezinsaanpassing is alles wat ouders en broers of zussen doen als gevolg van de angst- of dwangklachten van het kind. De SPACE behandeling richt zich niet op de individuele behandeling van het kind, maar op gedragsverandering bij ouders door het aanpakken van gezinsaanpassing en het werken vanuit ondersteunend ouderschap.

Het doel van het onderzoek

Levvel en het Amsterdam UMC gaan het effect van de SPACE behandeling onderzoeken bij kinderen met een dwangstoornis. Daarbij wordt gekeken of er veranderingen optreden in de mate waarin ouders zich aanpassen aan de dwang én of de angst- en dwangklachten bij kinderen verminderen.

Deelnemen aan het onderzoek

Wanneer kunnen gezinnen meedoen?

  • Het kind heeft een dwangstoornis (OCS)
  • Het kind is tussen de 7 en 18 jaar
  • Het kind heeft eerder onvoldoende baat gehad bij individuele psychotherapie
  • Ouders laten een hoog niveau van gezinsaanpassing zien

Aan de hand van een intake bij het expertiseteam Dwang, Angst en Tics (DAT) van Levvel wordt bepaald of deelname aan het onderzoek mogelijk is.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Binnen het onderzoek volgende ouders gedurende 3 maanden 12 individuele behandelsessies SPACE. Het kind neemt niet deel aan de behandeling. In totaal duurt het onderzoek 6 maanden. In deze periode worden er op 6 momenten vragenlijsten en interviews afgenomen. Daarnaast vullen ouders en kind wekelijks gedurende het gehele onderzoek een korte vragenlijst in via een app, waarmee de gezinsaanpassing en dwangklachten nauwlettend worden gevolgd.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Levvel (Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie) & het Amsterdam UMC.

Website

Voor meer informatie of om aan te melden, zie de pagina van het onderzoek.

Stayfine onderzoek: voorkomen van terugval bij jongeren

Iedereen heeft wel eens een dipje. Maar meer dan één op de vijf jongeren krijgt voor zijn 21e te maken met een angst- en/of depressieve stoornis. Daarbovenop krijgen, van alle jongeren die herstellen, 3 op de 5 binnen drie jaar opnieuw angst en/of depressieve klachten (dit wordt een terugval genoemd). Met het StayFine onderzoek wordt onderzocht of het mogelijk is terugval te voorkomen. Hiervoor is de StayFine app ontwikkeld.

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen of de StayFine app, met steun van ervaringsdeskundigen, het terugkeren van angst en depressie kan voorkomen. Daarvoor worden twee groepen vergeleken: Een groep die zichzelf monitort met een groep die zichzelf monitort en de modules gebruikt. Loting bepaalt in welke groep iemand terecht komt.

Als deelnemer doe je 5 keer in drie jaar mee aan een online interview, vragenlijst en monitoren. Je mag daarbij een horloge dragen die meet hoeveel je beweegt. Zo wordt gekeken hoe het met je gaat en of je opnieuw angst of depressieve klachten krijgt. Tussendoor krijg je hier ook af en toe vier vragen over.

Toeval bepaald of je ook de modules krijgt, die je dan in 10 weken gaat doorlopen op je eigen tempo. Tijdens de interventie heb je contact met een maatje (de ervaringsdeskundige), die je feedback geeft. Ook kun je een StayFine-vriend vragen om je te helpen als je de StayFine app gebruikt.

Aanmelden

Er kunnen voor het hoofdonderzoek 254 jongeren meedoen van 13 t/m 21 jaar die hersteld zijn van een angst- en/of depressieve stoornis.

Ben jij een geschikte jongere? Meld je aan!

VR-Moodboost

GGZ Delfland zoekt jongeren tussen de 15 en 23 jaar met een depressieve stoornis, die willen deelnemen aan een onderzoek naar een innovatieve Virtual Reality depressiebehandeling: VR-Moodboost.

Lees verder

STAIRS-Studie

Het leren leven met de gevolgen van een depressie is voor veel patiënten een zoektocht die verder gaat dan het herstellen van de symptomen van de depressie. In de STAIRS-studie doen wetenschappers van het UMCG onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe training ter ondersteuning van persoonlijk herstel.

Lees verder

  • 1
  • 2