Skip to main content

Generieke module destigmatisering

Er bestaan verschillende soorten stigma: publiek stigma (stigmatisering vanuit de maatschappij) en zelfstigma (waarbij personen in kwestie de negatieve oordelen van anderen hebben verinnerlijkt) en structureel stigma (ongelijkheid in de cultuur en wet- en regelgeving). Het draagvlak om stigma aan te pakken is groot, maar het is wel een uitdaging om met elkaar een goede weg te vinden in het verminderen van stigma. De module biedt hiervoor handvatten, maar het belangrijkste is: open het gesprek, besef dat stigma er is. Lees de module hier.

JGZ-richtlijn Depressie

Depressieve klachten komen frequent voor bij jeugdigen. Op de leeftijd van 19 jaar heeft al bijna een kwart van de jeugdigen een depressieve periode doorgemaakt. Zonder specifieke aandacht blijven depressieve klachten bij jeugdigen vaak onopgemerkt en kunnen de klachten toenemen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals krijgen in hun dagelijkse praktijk te maken met kinderen en jongeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een depressie of al klachten van een depressie vertonen.

De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressie.

Thema’s

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema’s.

  • Wat is een depressie?
  • Problematiek gepaard met depressieve klachten
  • Risico- en beschermende factoren
  • Signaleren, ernst vaststellen en toeleiden naar zorg
  • Interventies
  • Samenwerken en ketenafspraken

Op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid kun je de JGZ-richtlijn Depressie, een samenvatting en een stroomschema downloaden. De pagina bevat tevens handige links voor ouders en jeugdigen.

Depressieve klachten bij diabetes

Multidisciplinaire richtlijn signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes werd opgesteld door de Nederlandse Diabetes Federatie in samenwerking met VUmc, NHG, NIP, NVvP en het Trimbos-instituut. Geaccordeerd in november 2013.

De richtlijn signalering en monitoring van depressieve klachten bij diabetes maakt deel uit van een serie Richtlijnen en Adviezen voor een goede diabeteszorg van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Zie ook de website www.diabetesfederatie.nl.

Raadpleeg hier de volledige tekst van de NDF Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes.

Raadpleeg hier de samenvatting NDF Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes.

Benzodiazepinen tijdens zwangerschap en lactatie

De richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie (2013) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Bij deze richtlijn is een patiëntenfolder gemaakt.

Je kan hier de Richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie downloaden.

Ja kan hier de NVOG Voorlichtingsbrochure Benzodiazepinen bij de zwangerschap en in het kraambed downloaden.

SSRI-gebruik tijdens zwangerschap en lactatie

Ongeveer drie procent (6.000 per jaar) van de zwangere vrouwen gebruikt medicijnen tegen angst en depressieve klachten. De meest voorgeschreven medicijnen tegen depressie zijn de zogenoemde SSRI’s (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor).

Gynaecologen, psychiaters en kinderartsen hebben een landelijke richtlijn opgesteld, die in 2012 is bekrachtigd door de betreffende beroepsverenigingen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In de richtlijn wordt het advies gegeven om al voordat de zwangerschap ontstaat het belang van het gebruik te evalueren en afspraken te maken met de arts die de medicijnen tegen de depressie heeft voorgeschreven.

Verder is het van belang dat het medisch beleid in het begin van de zwangerschap door een multidisciplinair team in overleg met de patiënt wordt vastgesteld. Van dit team maken behalve verloskundigen, ook gynaecologen, psychiaters en kinderartsen deel uit. De zwangerschapscontroles kunnen zowel door de verloskundige als door de gynaecoloog plaatsvinden. De plaats van de bevalling is bij voorkeur het ziekenhuis vanwege de kleine toegenomen kans op (voorbijgaande) ademhalingsproblemen bij de pasgeborene. Na een korte observatieperiode van enkele uren kunnen moeder en kind het ziekenhuis daarna verlaten. Ten slotte is het mogelijk borstvoeding te geven, ook als medicatie wordt gebruikt in het kraambed. Harde gegevens over langetermijneffecten op de pasgeborene ontbreken, maar vooralsnog werden geen nadelige gevolgen vastgesteld. De richtlijn werd opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep conform de daarvoor geldende (inter)nationale normen.

Je kan hier de Richtlijn SSRI-gebruik tijdens zwangerschap en lactatie dowloaden.

Je kan hier de bijbehorende patiëntenfolder downloaden.

Voor meer informatie over depressie en zwangerschap kun je terecht bij het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap.

  • 1
  • 2