Skip to main content

Organisatie categorie: Deelnemers

GGZ Centraal

De poliklinieken van GGZ Centraal, met name op de locaties Amersfoort, Hilversum en Harderwijk/Ermelo bieden specialistische zorg voor zowel volwassenen als ouderen (60+) in de  behandeling van patiënten met een depressieve stoornis en de veelal daarbij voorkomende comorbiditeit.

Behandeling

Naast reguliere poliklinische (groeps)behandeling met Cognitieve Gedragstherapie (CGT), verschillende andere vormen van psychotherapie, Positieve Gezondheid en farmacotherapie, bestaat er op sommige locaties ook de mogelijkheid tot geïntensiveerde behandeling (deeltijdbehandeling, dagbehandeling) of tot het volgen van  Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT, ter voorkoming van een volgende depressieve episode). Tevens is er de mogelijkheid tot behandeling middels repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS),  electroconvulsietherapie (ECT) en ketamine. Ook bieden wij individuele behandeling met eHealth-ondersteuning op maat in onze gespecialiseerde poli GGZ HulpOnline (GHO).

Onderzoek

Vooral op de afdelingen Ouderenpsychiatrie in Hilversum en Ermelo vinden ook behandelingen plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met depressieve klachten te verbeteren. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar rTMS als behandeling voor depressieve klachten op de locaties Almere en Ermelo.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij mensen met complexe en/of chronische depressieve klachten uit de regio’s van onze organisatie. Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts.

Ook ten aanzien van euthanasieverzoeken, waarbij het ondraaglijk lijden vooral door depressieve klachten wordt veroorzaakt en waarvan de behandelaar of huisarts denkt dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn, bieden wij second opinions (Hilversum, Harderwijk, Amersfoort en Flevoland)

Contactpersonen

Mevrouw Dr. D. Rhebergen (Hilversum), de heer J. Hollestelle (Ermelo) (beiden ouderenpsychiater, onderzoek), de heer R. van der Zwaard (psychiater, polikliniek Volwassenen, Harderwijk) mevrouw E. van Vlijmen (psychiater, polikliniek Volwassenen, Amersfoort), mevrouw J. de Lange (psychiater crisisdienst/IHT, Almere).

GGNet

GGNet Acute Zorg Zutphen (Depressiecentrum) biedt een aantal producten aan gecentreerd rondom de patiënt met depressieve klachten.

Second opinion over diagnostiek en behandeling van depressieve klachten

GGNet Acute Zorg Zutphen verzorgt ook consultatie op het gebied van de (therapieresistente en/of complexe) depressieve klachten. Dit gebeurt in één ochtend middels dossierstudie en door consultatie van een in depressie gespecialiseerde psychiater (1 uur) en klinisch psycholoog (1 uur). Na afloop hiervan krijgt de aanvrager een brief met de resultaten omtrent de diagnostiek en een behandeladvies.

Aanmelden met verwijsbrief via secretariaat.rgczutphenvolwassenen@ggnet.nl

Kliniek

Opnameafdeling voor diagnostiek en behandeling van (therapieresistente) depressie en andere affectieve stoornissen, met een open en veilig afdelingsmilieu. Multidisciplinair team met psychiater, psycholoog, artsen, therapeuten, maatschappelijk werk, verpleegkundigen, allen gespecialiseerd in behandeling van affectieve stoornissen.

Op de afdeling worden drie verschillende programma’s aangeboden, elk met een eigen specifiek doel. Eén laagdrempelig programma gericht op structuur en stabilisatie. Eén programma gericht op het weer verkrijgen van autonomie en hervinden van evenwicht, ter voorkoming en verkorting van een opname. Het laatste programma is specifiek gericht op behandeling en herstel van depressie met aandacht voor gedragsinterventies en geheugenrevalidatie.

De klinische behandeling gaat volgens het biopsychosociale model, met zowel aandacht en behandeling van de biologische factoren, maar ook aandacht voor het systeem en psychosociale factoren. In ontwikkeling zijn module(s) specifiek gericht op depressie, op basis van IPT.

Aanmelden via opnamecoordinator GGNet via 088-9331100

Elektroconvulsietherapie (ECT)

Deze vindt plaats na indicatiestelling door in ECT gespecialiseerde psychiaters. De ECT wordt uitgevoerd door een vast team met als ‘spin in het web’ de gespecialiseerde ECT-verpleegkundige. Over het algemeen wordt de behandeling klinisch toegepast (zie kopje Kliniek).

De ECT-behandeling zelf vindt plaats in het ziekenhuis op de operatiekamer in samenwerking met de somatische specialisten. De belangrijkste indicatie is ernstige (therapieresistente of psychotische) depressie, maar ook therapieresistente psychose of katatonie zijn belangrijke indicaties.

Behandeling kan zo nodig met spoedindicatie plaatsvinden, bij katatonie kan de behandeling zo nodig dagelijks plaatsvinden.

Terugvalpreventie na ECT wordt merendeels uitgevoerd met medicatie, waarbij patiënt weer terugverwezen wordt naar de eigen behandelaar. Soms wordt gekozen voor een onderhoudsbehandeling met lage frequentie.

Drie maanden na staken van de behandeling vindt nog een nagesprek plaats met psychiater en ECT-verpleegkundige. Wanneer als terugvalspreventie gekozen is voor een ambulante onderhoudsbehandeling blijft de ECT-psychiater betrokken als medebehandelaar.

Aanmelden met verwijsbrief via ect@ggnet.nl

Deeltijdbehandelingen

Er zijn drie verschillende deeltijdbehandelingen waar ambulant patiënten aan kunnen deelnemen:

Depressie deeltijdbehandeling

Tweedaagse deeltijdbehandeling voor patiënten met als hoofddiagnose depressie, gericht op enerzijds inzicht krijgen in de klachten en belangrijke bijdragende factoren, anderzijds gericht op de behandeling van deze klachten met als doel herstel van functioneren. Daarnaast is het doel om met de klachten te  leren omgaan en deze te  accepteren.
Doelgroep: Patiënten met een (matig-) ernstige  (therapieresistente) depressieve stoornis.
Per dag is er een non-verbale module (b.v. bewegen, dans, beeldende therapie) en een verbale module (psycho-educatie en psychotherapie) om zo de depressie aan te pakken. Patiënten werken daarnaast met persoonlijke doelen als rode draad door de deeltijd.

Transmurale deeltijdbehandeling

Eén- tot vijfdaagse deeltijdbehandeling voor patiënten met een affectieve stoornis die in een crisis verkeren, gericht op het voorkómen van een opname, dan wel om een opname te verkorten. De behandeling is gericht op stabilisatie en structuur.
Doelgroep: Patiënten met symptomatologie op gebied depressie of angst, die momenteel in een crisis verkeren.
Per dag is er een non-verbale module (b.v. bewegen, dans, beeldende therapie) en een verbale module (psycho-educatie en psychotherapie) gericht op activering, psycho-educatie en ervaringsgericht leren om de affectieve problematiek aan te pakken. Patiënten werken daarnaast met persoonlijke doelen als rode draad door de deeltijd.

Inzichtgevende deeltijdbehandeling

Driedaagse deeltijdbehandeling voor patiënten met een affectieve stoornis en/of met problemen in de balans tussen draaglast en draagkracht die (steeds weer) vastlopen door gebrekkige copingvaardigheden of cluster C problematiek. De behandeling is gericht op inzicht en verandering.
Doelgroep: Patiënten met symptomatologie op gebied depressie of angst.
Per week is er een centraal thema waar alle therapieonderdelen aan gelieerd worden (op gebied van draaglast, draagkracht en balans). Per dag is er een non-verbale module (beweging, beeldende therapie, foto-groep, muziek) en een verbale module (Goldstein, agogiek, Mindfulness, ACT, doelengroep) die samen gericht zijn op effectief herstel van de patiënt. Patiënten werken daarnaast met persoonlijke doelen als rode draad door de deeltijd.

Aanmelden via opnamecoordinator GGNet via 088-9331100

Depressie Vereniging

De Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.

Missie

De Depressie Vereniging streeft een samenleving na, waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om (uiteindelijk weer) te kunnen participeren in de samenleving.

Wij geloven in:

• eigen regie waar mogelijk; eigen kracht en kwaliteiten;
• reguliere, alternatieve én innovatieve behandelmogelijkheden met een persoonlijke benadering;
• het terugbrengen van de afhankelijkheid van medicatie door betere begeleiding en het bieden van alternatieven;
• het belang van lotgenotencontact en positieve relaties;
• een gezonde leefstijl met goede voeding en zingeving;
• één centrale plaats op het internet voor informatie en het delen van ervaringen.

Informatie – ervaringsverhalen

Wil je informatie over depressie, wat je er zelf aan kan doen en wat de behandelmogelijkheden zijn? Kijk dan op www.depressievereniging.nl. Daar vind je ook ervaringen van lotgenoten. Deze kunnen herkenning bieden en jou daarmee tot steun zijn.

Supportgroepen

Mensen met een depressie hebben baat bij regelmatig contact met anderen, die vergelijkbare klachten hebben. De Depressie Vereniging biedt een landelijk netwerk van supportgroepen. Het aantal groepen neemt toe. Je kan jezelf hiervoor aanmelden via de website. Kijk hier voor meer informatie over de supportgroepen en een overzicht!

Onderzoek

De Depressie Vereniging vindt wetenschappelijk onderzoek heel belangrijk omdat de kennis over (het ontstaan van) depressie nog steeds beperkt is. Ook vinden zij het nodig dat – nieuwe – behandelmethoden onderzocht worden, zeker voor mensen die een ‘chronische’ of ‘therapieresistente’ depressie hebben. Zij willen dat bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek te allen tijde het perspectief van de patiënt betrokken wordt. De Depressie Vereniging levert onderzoeksvrijwilligers die ervoor zorg dragen dat de mening van de patiënt gehoord wordt en waarmee rekening wordt gehouden bij de opzet van het onderzoek.

Lid worden? Helpen?

Wil je de Depressie Vereniging ondersteunen in hun werk? Word dan lid, voor €25 per jaar.
Of word vrijwilliger, schenk of doneer!

ADF Stichting

De ADF stichting is een landelijke patiëntenvereniging van en voor mensen met angst- of dwangstoornissen. Angstklachten gaan soms gepaard met depressie. Vandaar dat de patiëntenvereniging ook aan deze groep mensen adviseert.

De patiëntenvereniging geeft voorlichting aan mensen met angst- of dwangklachten, familie of vrienden, huisartsen en hulpverleners.

Informatie en advies

De medewerkers van de ADF stichting, getrainde ervaringsdeskundigen, zijn telefonisch bereikbaar en geven dagelijks persoonlijk advies, afgestemd op de situatie van de beller.

Iedere werkdag van 09.00 uur t/m 13.30 uur is de telefonische helpdesk bereikbaar.

0343 – 753 009

Voor een persoonlijk gesprek met een ervaringsdeskundige (maandagmiddag na 13.30 uur) is het mogelijk een afspraak te maken via info@adfstichting.nl. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Behandelingsmogelijkheden

De ADF stichting zet zich in om goede behandelingsmogelijkheden voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk te maken. Er is een samenwerkingsverband met geregistreerde therapeuten die werken op verschillende plaatsen in Nederland en veel ervaring hebben met behandeling van angst- en dwangstoornissen. De patiëntenvereniging werkt ook samen met angst(poli)klinieken, over heel Nederland verspreid.

De ADF stichting organiseert allerlei activiteiten waaronder lotgenotencontacten, zelfhulpbijeenkomsten en cursussen.

Altrecht

Het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA) is een topklinische afdeling voor diagnostiek en behandeling van complexe en recidiverende angst-, dwang- en traumagerelateerde stoornissen. Daarnaast voert het centrum second opinions uit en richt het zich op wetenschappelijk onderzoek.

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling worden evidence based en volgens de richtlijnen uitgevoerd. Het AAA kent de volgende mogelijkheden:

  • Diagnostiek en advisering bij complexe problematiek en vastgelopen behandelingen
  • Ambulante Cognitieve Gedragstherapie (CGT), meestal tweemaal per week, voor de verschillende angst- en dwangstoornissen en specialistische medicamenteuze behandeling
  • Verschillende vormen van behandelingen voor PTSS (o.a. EMDR, Imaginaire Exposure) veelal tweemaal per week
  • Kortdurende intensieve behandelingen voor PTSS (IAT) en OCS of paniekstoornis (KEI)
  • Behandelgroep voor angst- en dwangstoornissen
  • Mogelijkheid voor begeleide exposure en thuisbehandeling (samen met ketenpartners)
  • Experimentele behandelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Second opinions

Men kan bij ons terecht voor second opinions, consult- en  behandelvragen, ook van buiten onze regio.

Accare

Accare Child Study Center wil dat de zorg voor de jeugd steeds beter wordt. Als universitair centrum hebben ze de maatschappelijke opdracht om de zorg voor de jeugd verder te ontwikkelen en meer kennis te vergaren over de oorzaken en achtergronden van psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Scholing en wetenschappelijk onderzoek zijn de pijlers van het Accare Child Study Center.