Skip to main content

GGNet

Acute Zorg Zutphen (ook Depressiecentrum)

GGNet Acute Zorg Zutphen (Depressiecentrum) biedt een aantal producten aan gecentreerd rondom de patiënt met depressieve klachten.

Second opinion over diagnostiek en behandeling van depressieve klachten

GGNet Acute Zorg Zutphen verzorgt ook consultatie op het gebied van de (therapieresistente en/of complexe) depressieve klachten. Dit gebeurt in één ochtend middels dossierstudie en door consultatie van een in depressie gespecialiseerde psychiater (1 uur) en klinisch psycholoog (1 uur). Na afloop hiervan krijgt de aanvrager een brief met de resultaten omtrent de diagnostiek en een behandeladvies.

Aanmelden met verwijsbrief via secretariaat.rgczutphenvolwassenen@ggnet.nl

Kliniek

Opnameafdeling voor diagnostiek en behandeling van (therapieresistente) depressie en andere affectieve stoornissen, met een open en veilig afdelingsmilieu. Multidisciplinair team met psychiater, psycholoog, artsen, therapeuten, maatschappelijk werk, verpleegkundigen, allen gespecialiseerd in behandeling van affectieve stoornissen.

Op de afdeling worden drie verschillende programma’s aangeboden, elk met een eigen specifiek doel. Eén laagdrempelig programma gericht op structuur en stabilisatie. Eén programma gericht op het weer verkrijgen van autonomie en hervinden van evenwicht, ter voorkoming en verkorting van een opname. Het laatste programma is specifiek gericht op behandeling en herstel van depressie met aandacht voor gedragsinterventies en geheugenrevalidatie.

De klinische behandeling gaat volgens het biopsychosociale model, met zowel aandacht en behandeling van de biologische factoren, maar ook aandacht voor het systeem en psychosociale factoren. In ontwikkeling zijn module(s) specifiek gericht op depressie, op basis van IPT.

Aanmelden via opnamecoordinator GGNet via 088-9331100

Elektroconvulsietherapie (ECT)

Deze vindt plaats na indicatiestelling door in ECT gespecialiseerde psychiaters. De ECT wordt uitgevoerd door een vast team met als ‘spin in het web’ de gespecialiseerde ECT-verpleegkundige. Over het algemeen wordt de behandeling klinisch toegepast (zie kopje Kliniek).

De ECT-behandeling zelf vindt plaats in het ziekenhuis op de operatiekamer in samenwerking met de somatische specialisten. De belangrijkste indicatie is ernstige (therapieresistente of psychotische) depressie, maar ook therapieresistente psychose of katatonie zijn belangrijke indicaties.

Behandeling kan zo nodig met spoedindicatie plaatsvinden, bij katatonie kan de behandeling zo nodig dagelijks plaatsvinden.

Terugvalpreventie na ECT wordt merendeels uitgevoerd met medicatie, waarbij patiënt weer terugverwezen wordt naar de eigen behandelaar. Soms wordt gekozen voor een onderhoudsbehandeling met lage frequentie.

Drie maanden na staken van de behandeling vindt nog een nagesprek plaats met psychiater en ECT-verpleegkundige. Wanneer als terugvalspreventie gekozen is voor een ambulante onderhoudsbehandeling blijft de ECT-psychiater betrokken als medebehandelaar.

Aanmelden met verwijsbrief via ect@ggnet.nl

Deeltijdbehandelingen

Er zijn drie verschillende deeltijdbehandelingen waar ambulant patiënten aan kunnen deelnemen:

Depressie deeltijdbehandeling

Tweedaagse deeltijdbehandeling voor patiënten met als hoofddiagnose depressie, gericht op enerzijds inzicht krijgen in de klachten en belangrijke bijdragende factoren, anderzijds gericht op de behandeling van deze klachten met als doel herstel van functioneren. Daarnaast is het doel om met de klachten te  leren omgaan en deze te  accepteren.
Doelgroep: Patiënten met een (matig-) ernstige  (therapieresistente) depressieve stoornis.
Per dag is er een non-verbale module (b.v. bewegen, dans, beeldende therapie) en een verbale module (psycho-educatie en psychotherapie) om zo de depressie aan te pakken. Patiënten werken daarnaast met persoonlijke doelen als rode draad door de deeltijd.

Transmurale deeltijdbehandeling

Eén- tot vijfdaagse deeltijdbehandeling voor patiënten met een affectieve stoornis die in een crisis verkeren, gericht op het voorkómen van een opname, dan wel om een opname te verkorten. De behandeling is gericht op stabilisatie en structuur.
Doelgroep: Patiënten met symptomatologie op gebied depressie of angst, die momenteel in een crisis verkeren.
Per dag is er een non-verbale module (b.v. bewegen, dans, beeldende therapie) en een verbale module (psycho-educatie en psychotherapie) gericht op activering, psycho-educatie en ervaringsgericht leren om de affectieve problematiek aan te pakken. Patiënten werken daarnaast met persoonlijke doelen als rode draad door de deeltijd.

Inzichtgevende deeltijdbehandeling

Driedaagse deeltijdbehandeling voor patiënten met een affectieve stoornis en/of met problemen in de balans tussen draaglast en draagkracht die (steeds weer) vastlopen door gebrekkige copingvaardigheden of cluster C problematiek. De behandeling is gericht op inzicht en verandering.
Doelgroep: Patiënten met symptomatologie op gebied depressie of angst.
Per week is er een centraal thema waar alle therapieonderdelen aan gelieerd worden (op gebied van draaglast, draagkracht en balans). Per dag is er een non-verbale module (beweging, beeldende therapie, foto-groep, muziek) en een verbale module (Goldstein, agogiek, Mindfulness, ACT, doelengroep) die samen gericht zijn op effectief herstel van de patiënt. Patiënten werken daarnaast met persoonlijke doelen als rode draad door de deeltijd.

Aanmelden via opnamecoordinator GGNet via 088-9331100

www.ggnet.nl