Skip to main content

Supplementen en voedingstherapie voorkomen depressie niet

Het dagelijks slikken van supplementen en voedingstherapie kunnen depressie niet voorkomen. Dit blijkt uit de uitkomsten van het MooDFOOD-project, geleid door de Vrije Universiteit Amsterdam. De afgelopen vijf jaar werd de relatie tussen voeding en depressie onderzocht.

Bin­nen het pro­ject is het groot­ste ge­ran­do­mi­seer­de kli­ni­sche on­der­zoek naar het ef­fect van voe­dings­stra­te­gieën op de pre­ven­tie van kli­ni­sche de­pres­sie uit­ge­voerd. Meer dan 1.000 deel­ne­mers met een hoog ri­si­co op de­pres­sie  uit Ne­der­land, het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, Duits­land en Span­je namen deel aan het on­der­zoek.

Geen effect door supplementen en voedingstherapie

“Het slik­ken van sup­ple­men­ten blijkt niet over­tui­gend ef­fec­tief bij het voor­ko­men van een kli­ni­sche de­pres­sie, iets wat vaak ge­dacht wordt”, vertelt on­der­zoe­ker Ma­ris­ka Bot van Am­ster­dam UMC op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook kon­den the­ra­peu­ti­sche ses­sies ge­richt op een ge­zond voe­dings­ge­drag geen de­pres­sie voor­ko­men.

Gezonde voeding kan wel helpen

Hoewel er geen effect is aangetoond van voedingstherapie, kan gezonde voeding volgens de onderzoekers wel helpen. Op basis van een groot aan­tal on­der­zoe­ken en ana­ly­ses trok­ken de MooD­FOOD-on­der­zoe­kers de af­ge­lo­pen jaren drie be­lang­rij­ke con­clu­sies:

  • Een ge­zond eet­pa­troon kan het ri­si­co op het ont­wik­ke­len van een de­pres­sie hel­pen ver­min­de­ren.
  • Bij men­sen met obe­si­tas leidt ge­wichts­ver­lies tot een ver­min­de­ring van de­pres­sie­ve symp­to­men.
  • Voor­als­nog laten voe­dings­sup­ple­men­ten geen gun­sti­ge ef­fec­ten zien op de­pres­sie­ve symp­to­men of het voor­ko­men van een de­pres­sie.

Het MooDFOOD-project heeft naar aanleiding van de resultaten evidence-based voedingsstrategieën ontwikkeld om depressie te voorkomen.

Zij hebben dit vertaald in mid­de­len voor het grote pu­bliek, ge­zond­heids­wer­kers (huis­art­sen, diëtis­ten en psy­cho­lo­gen), on­der­zoe­kers en be­leids­ma­kers. Deze mid­de­len staan, samen met de on­der­zoeks­re­sul­ta­ten van MooD­FOOD en vol­le­di­ge con­clu­sies over de pre­ven­tie van de­pres­sie via voe­ding, op de web­si­te van het con­sor­ti­um.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl