Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Wat houdt een werkbezoek in?

In het kader van kennisoverdracht leggen leden van het NedKAD op uitnodiging van aangesloten instellingen werkbezoeken af. Zo kan praktische informatie vanuit de instellingen betreffende de toepassing van de zorgstandaarden Angststoornissen en Depressieve stoornissen beschikbaar komen, waardoor we van elkaar kunnen leren.
Tijdens het werkbezoek wordt een lijst van 11 vragen doorgelopen (zie protocol werkbezoek). Het gehele werkbezoek duurt maximaal 1 dag. Nadien wordt het door de bezochte instelling geaccordeerde verslag op deze website beschikbaar gesteld.

 

Protocol werkbezoek

Tijdens het werkbezoek wordt een lijst met 10 vragen gehanteerd:

1. Hoe ziet de algemene organisatie van de instelling eruit (grootte; aantal fte behandelaars; aantal patiënten; indeling in zorgeenheden /groepen; etc.)?
2. Hoe ziet de organisatie van de behandeling van de Angststoornissen en Depressie eruit (opbouw afdeling, bezetting personeel, aantal patiënten, kenmerken patiënten etc.)?
3. Op welke wijze is het personeel geïnformeerd over de beschikbare richtlijnen en zorgstandaarden, hoe worden nieuwe medewerkers geïnformeerd/geïnstrueerd?
4. Op welke wijze werkt de instelling met de landelijke richtlijnen en zorgstandaarden (hoe zijn deze vertaald naar de werkvloer, welke issues wel overgenomen en welke niet en waarom zijn deze keuzes gemaakt; hoe vindt de registratie plaats)?
5. Op welke wijze en hoe vaak wordt deze vertaling naar de werkvloer gewaarborgd/ gecontroleerd (wanneer wordt de werkwijze aangepast; als professionals zich niet conformeren aan de werkwijze, wat gebeurt er dan)?
6. Vindt er een resultaatsmeting van de behandeling plaats (hoe vaak; op welke manier; ook tussentijds)?
7. Hoe vindt behandeling plaats bij patiënten die niet volgens de richtlijnen worden behandeld worden (welke criteria voor deze groep)?
8. Zijn er speciale hulpinstrumenten ontwikkeld door de instelling voor de toepassing van de richtlijnen (zowel voor hulpverleners als voor patiënten)?
9. Welke onderdelen gaan goed (bijv.  committment hulpverleners; sturing directie; nascholing; registratie; evaluatiemetingen; motivatiebevordering patiënten )?
10. Op welke onderdelen zijn er nog verbeteringen toepasbaar of welke hobbels zijn te hoog?
11. Hoe participeert de cliënt en zijn naaste omgeving in de shared decision making?