Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

GGZ-zorgstandaarden en richtlijnen

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt in Nederland sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij zijn veel beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. De richtlijnen zijn verwerkt in de zorgstandaarden en generieke modules, die door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz gepubliceerd zijn in een databank.

Het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD) was aanvrager van de zorgstandaarden Angststoornissen en Depressieve stoornissen.  Deelnemers van NedKAD hadden zitting in de werkgroepen. De methodologische ondersteuning en procesbegeleiding werd door het Trimbos-instituut uitgevoerd.

De standaarden worden steeds geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. Bij deze actualisatie is NedKAD actief betrokken.
Alle standaarden die klaar zijn, zijn beschikbaar in de database: www.ggzstandaarden.nl

Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen

De zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is te vinden op www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-angststoornissen

Zorgstandaard Depressieve stoornissen

De zorgstandaard Depressieve stoornissen  is te vinden op www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen

Generieke modules

Behalve diagnosespecifieke zorgstandaarden werd een aantal generieke modules gemaakt.

Van belang is de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, te vinden op: www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diagnostiek-en-behandeling-van-suicidaal-gedrag

NedKAD werkte ook mee aan de generieke  module Ernstige psychische aandoeningen en de generieke module Destigmatisering.

Overige richtlijnen

Er bestaan ook andere richtlijnen die raakvlakken hebben met andere (medische) disciplines. Enkele hiervan staan in de linkerkantlijn genoemd.