Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

NedKAD-werkgroep rTMS

In 2017 is er binnen NedKAD een werkgroep rTMS gestart. rTMS staat voor ‘repetitive Transcranial Magnetic Stimulation’. Aanleiding was dat de zorgverzekeraars in Nederland besloten de behandeling rTMS te vergoeden, zij het in combinatie met GCt of andere psychotherapie.

In de werkgroep zitten onderzoekers en behandelaren die verbonden zijn aan instellingen die deelnemen aan NedKAD. Voorzitter van de werkgroep is prof. dr. Jan Spijker (Pro Persona en Radboud Universiteit).
Het oogmerk van de werkgroep is samen een behandelingsprotocol te ontwikkelen, en uitkomsten van onderzoek te delen. Thema’s zijn: precieze indicatiestelling, vervolgbehandeling, voorspellers voor succes. Voor de toekomst is een richtlijn voor de aanbieders zeer wenselijk.
De werkgroep rTMS werkt samen met de Stichting Hersenstimulatie.

Wat is rTMS?

Transcraniële (‘door de schedel heen’) magnetische stimulatie (TMS) is methode waar met behulp van magnetische velden de hersenen van buitenaf kunnen worden beïnvloed.
Bij TMS wordt een spoel tegen het hoofd gehouden. In de spoel laten onderzoekers voor korte tijd (< 1 ms) een sterke elektrische stroom lopen. Dit creëert een magnetisch veld (wet van Oersted). Het magnetische veld gaat ongehinderd door de schedel en veroorzaakt een elektrische stoom in de onderliggende zenuwcellen. Dit wordt elektromagnetische inductie genoemd (wet van Faraday). Wanneer de inductiestroom sterk genoeg is zullen zenuwcellen worden geactiveerd.

rTMS als Behandelmethode

Wanneer achtereenvolgens een serie van TMS-pulsen worden gegeven kunnen de effecten tot wel een uur aanhouden. Deze manier van stimulatie staat bekend als repetitieve TMS (rTMS) en vormt de basis voor de behandelmethode, waarin deelnemers gedurende een periode van tussen de twee en zes weken dagelijks een rTMS-behandeling krijgen. Meta-analyses hebben aangetoond dat TMS een significant positief effect heeft op depressieve symptomen.

(Bron: https://www.hersenstimulatie.com/tms)

Wie biedt rTMS aan?

Hier kunt u een overzicht raadplegen van aanbieders van rTMS bij de behandeling van depressie in Nederland en België.  Uitgangspunt is dat een BIG-geregistreerde psycholoog/psychiater betrokken is in het behandeltraject.

Raadpleeg het overzicht van rTMS-aanbieders