Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Subsidie voor onderzoek naar angst bij ouderen

5 augustus 2016 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Meedoen onderzoek

Philip Spinhoven, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit van Leiden, heeft vanuit het Preventieprogramma van ZonMw een subsidie ontvangen om onderzoek te doen naar een nieuwe behandeling van angstklachten bij ouderen.

Heroriëntatie

Het geld is bedoeld voor zijn onderzoeksvoorstel Controlling Anxiety in Late Life (CALL). Hierin wil Spinhoven het effect bestuderen van de eHealth-module ‘Voluit Leven in de Derde Levensfase’. Deze nieuwe behandeling sluit aan bij de heroriëntatie op belangrijke levensdoelen in de latere levensfase. Ook richt het zich op de noodzaak om gedrag en beleven aan te passen, waardoor het mogelijk wordt gestelde doelen daadwerkelijk te realiseren.

Onderzoeksvraag

De internetbehandeling die in dit onderzoek centraal staat, is zelfstandig thuis uit te voeren. Het wordt gecombineerd met vier gesprekken met een Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Dit laatste heeft vooral tot doel om deelnemers te motiveren en hulp te bieden bij het programma. Centraal staat de vraag of een dergelijke aanpak effectiever is dan zorg volgens de NHG-standaard Angst van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Angstklachten bij ouderen

Angstklachten behoren tot de meest voorkomende en beperkende gezondheidsproblemen onder ouderen. Als er niets aan gedaan wordt, blijven deze klachten vaak bestaan. Daarmee neemt het risico op het ontwikkelen van een angst- en/of depressieve stoornis toe. Tegelijkertijd stijgt de kans op lichamelijke aandoeningen als hoge bloeddruk en hartfalen. Maar weinig ouderen gaan zelf actief op zoek om zich voor deze klachten te laten behandelen. Ze zijn bang voor de angst die ze voelen zelf of voor stigmatisering vanuit hun omgeving. Ook een gebrek aan kennis van geschikte behandelmethoden of van praktische beperkingen kan een reden zijn om geen hulp te zoeken.

Onderzoek in de praktijk

Voor het onderzoek gaan 36 Praktijkondersteuners Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ongeveer 240 ouderen van 55-75 jaar met angstklachten behandelen. De helft van de deelnemende ouderen krijgt een internetbehandeling. De zorg zal voldoen aan de NHG-standaard Angst van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het zoeken naar geschikte deelnemers vindt vooral via actieve screening in de huisartspraktijk plaats. Behalve het korte- en langetermijneffect op de gezondheid onderzoeken de onderzoekers ook de effectiviteit van deze nieuwe behandeling. Ook kijken ze of de kosten die hiermee gepaard gaan in verhouding staan tot de bereikte effecten.

Meer informatie: Preventie in de zorg – gehonoreerde projecten (Zonmw)


Tags: