Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Logo_GGZBB_RGB
Drie afdelingen van GGZ Breburg participeren in NedKAD:
1) Het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) dat landelijk opereert vanuit de locatie Tilburg en het TOP GGZ-keurmerk heeft.
2) Het Centrum Angst- en Stemmingsstoornissen (A&S West) voor de regio Breda
3) Het Centrum Angst- en Stemmingsstoornissen (A&S Oost) voor de regio Tilburg.
Het Topklinisch Centrum CLGG en A&S Oost zijn gevestigd in de locatie op de Lage Witsiebaan in Tilburg. A&S West is gevestigd in de locaties Poolseweg in Breda,  Muiderslotstraat in Breda en Sweelinckstraat in Oosterhout.

Academische Werkplaats Geestdrift

Alle drie de afdelingen diagnosticeren en behandelen patiënten met depressie of angststoornissen en leggen daarbij verschillende accenten. Zij werken nauw samen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt verricht onder leiding van prof.dr. C.M. van der Feltz-Cornelis, in samenhang met de opleiding psychiatrie, de opleiding klinische psychologie, en de studie medische en klinische psychologie, en is ingebed in de Academische werkplaats Geestdrift bij het departement Tranzo, Tilburg University.

Landelijk Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid

Deze afdeling is gespecialiseerd in innovatief onderzoek en behandeling van patiënten met de combinatie van lichamelijke en psychische klachten zoals bij de Somatisch Symptoom Stoornis (SSS) wordt aangetroffen. Deze gaat vaak samen met depressieve klachten, angstklachten en complex trauma met daaraan gerelateerde stoornissen. Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met gecombineerde lichamelijke klachten, depressie en angstklachten verder te verbeteren. Aan alle patiënten die zich aanmelden wordt deelname aan wetenschappelijk onderzoek aangeboden. Lopend onderzoek betreft op dit moment:
– de behandeling van depressie en pijn middels een combinatie van medicatie en collaborative care;
– de behandeling van trauma en pijn middels EMDR;
– cognitieve revalidatie bij subjectieve cognitieve problemen bij SSS, depressie en angststoornissen.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek, behandeladviezen of tijdelijke overname van de behandeling van mensen met de combinatie van lichamelijke klachten, depressie en angstklachten, waar behandeling elders geen soelaas bood..
Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts van patiënt.
Voor vragen over het specifieke behandelaanbod en aanmeldingen voor second opinions kunt u terecht bij het secretariaat tel. 09901-61555, via de website van de afdeling, https://www.centrumlichaamgeestengezondheid.nl/nl-NL/Aanmeldformulier-LGG.aspx
via e-mail: secretariaatlgg@ggzbreburg.nl of per post (CLGG, Lage Witsiebaan 4, 5042 DA Tilburg).
Contactpersonen zijn prof. dr.C.M. van der Feltz-Cornelis, mw. drs. J. van Eck van der Sluijs, en mw. Drs. A. Foruz, allen psychiater.

Website

http://www.centrumlichaamgeestengezondheid.nl/

Centrum Angst- en Stemmingsstoornissen Tilburg (A&S Oost)

Deze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten met angst en/of stemmingsklachten die hun oorsprong vinden in (een of meerdere) van onderstaande angst- en/of stemmingsstoornissen:
– Depressieve stoornissen, ernstig
– Recidiverende depressieve stoornissen, matig en ernstig
– Dysthyme stoornissen
– Bipolaire stoornissen
– Posttraumatische stressstoornissen (PTSS) bij meervoudig trauma
De volgende stoornissen worden alleen behandeld binnen het Centrum indien behandeling binnen de POH/basis-GGZ als onvoldoende toereikend wordt ingeschat of indien deze reeds heeft plaatsgevonden maar met onvoldoende positief effect. Tevens komen deze stoornissen in aanmerking voor behandeling binnen het Centrum indien sprake is van complexe comorbiditeit:
– Posttraumatische stressstoornissen (PTSS) bij enkelvoudig trauma
– Depressieve stoornissen, matig
– Obsessief compulsieve stoornissen
– Paniekstoornissen
– Specifieke en sociale fobieën
– Angststoornissen Niet anders omschreven
– Gegeneraliseerde angststoornissen
In dit centrum loopt wetenschappelijk onderzoek naar het vóórkomen van  adverse childhood events evenals recent trauma bij bovenstaande stoornissen, en de invloed daarvan op de uitkomst van de behandeling. Daarnaast participeert het centrum samen met Centrum A&S West in onderzoek naar de mogelijkheid van een digitale pre-intake om de patiënt een actieve rol te laten spelen in de behandeling.

Behandeling

De afdeling biedt innovatieve psychotherapiebehandelingen (bijv. blended e-health behandeling). Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met depressieve klachten en angstklachten verder te verbeteren. Aan alle patiënten die zich aanmelden wordt deelname aan wetenschappelijk onderzoek aangeboden.

Second opinion

Second opinions zijn mogelijk voor diagnostiek, behandeladviezen of tijdelijke overname van de behandeling. Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts van patiënt. Voor vragen over het specifieke behandelaanbod en aanmeldingen voor second opinions kunt u terecht bij het centrum  A&S Oost tel. 08801-65400; en e-mail n.Daems@ggzbreburg.nl) of per post (Postbus 770, 5000 AT Tilburg).
Contactpersoon  is mw. Drs. N. Daems, psychiater

Website

http://www.casggzbreburg.nl/

Centrum Angst- en Stemmingsstoornissen Breda (A&S West)

Deze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met angst en/of stemmingsklachten die hun oorsprong vinden in (een of meerdere) van onderstaande stoornissen:

– Depressieve stoornissen, ernstig
– Recidiverende depressieve stoornissen, matig en ernstig
– Dysthyme stoornissen
– Bipolaire stoornissen
– Posttraumatische stressstoornissen (PTSS) bij meervoudig trauma

De volgende stoornissen worden alleen behandeld binnen het Centrum indien behandeling binnen de POH/Basis GGZ als onvoldoende toereikend wordt ingeschat of indien deze reeds heeft plaatsgevonden maar met onvoldoende positief effect. Tevens komen deze stoornissen in aanmerking voor behandeling binnen het Centrum indien sprake is van complexe comorbiditeit:

– Posttraumatische stressstoornissen (PTSS) bij enkelvoudig trauma
– Depressieve stoornissen, matig
– Obsessief compulsieve stoornissen
– Paniekstoornissen
– Specifieke en Sociale fobieën
– Angststoornissen Niet anders omschreven
– Gegeneraliseerde angststoornissen
Dit centrum participeert in wetenschappelijk onderzoek dat op alle drie de centra vergelijkend onderzoek doet naar de  behandeling van depressieve stoornissen:  Cognitieve Gedragstherapie (CGT) op A&S Oost, intensieve CGT (d.w.z. 3 afspraken per week) op A&S West, en gepersonaliseerde behandeling van depressie op het CLGG. Daarnaast participeert het centrum samen met Centrum A&S Oost in onderzoek naar de mogelijkheid van een digitale pre-intake om de patiënt een actieve rol te laten spelen in de behandeling.

Behandeling

De afdeling biedt innovatieve psychotherapiebehandelingen, zoals intensieve CGT bij depressieve stoornissen en blended e-health behandeling. De algehele richting van het Centrum is voltooiing van het volledige intake/onderzoeks- en behandeltraject binnen maximaal 9 maanden, ongeacht de stoornis. Dit wordt onder andere bereikt door patiënten ambulant ten minste 2 à 3 maal per week te zien, maar ook door middel van ondersteuning met E-health en het werken vanuit de PRINS-visie. PRINS staat voor:
1. de patiënt geeft zijn/haar behandeling de hoogste Prioriteit;
2. de patiënt neemt zo veel mogelijk Regie (o.a. door hoogfrequent te ROMmen zodat hij zelf de koers van de behandeling kan beïnvloeden;
3. de behandeling is Intensief ( 2 à 3 afspraken per week);
4. Naastbetrokkenen worden zo veel mogelijk in het herstelproces betrokken;
5. dit alles zo Snel mogelijk (streven dus maximaal 9 maanden).

Handelend vanuit deze visie heeft dit Centrum binnen de Synquestgroep momenteel de hoogste Delta T (Begin ROM meting minus Eind ROM meting) bij Depressieve stoornissen en een van de hoogste bij Angststoornissen. Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met depressieve klachten en angstklachten te verbeteren. Aan alle patiënten die zich aanmelden wordt deelname aan wetenschappelijk onderzoek aangeboden.

Vragen en Second opinion

Voor vragen over het specifieke behandelaanbod (en aanmeldingen voor second opinions) kunt u terecht bij het centrum A&S West tel. 08801-65400, e-mail Q.vanDieren@ggzbreburg.nl) of per post (Postbus 770, 5000 AT Tilburg).
Contactpersoon is  Drs. Q. van Dieren, klinisch psycholoog

Website

http://www.casggzbreburg.nl/